Acreditacions

Laboratori Echevarne ofereix als seus clients un servei basat en un Sistema de Garantia de Qualitat. Els pilars fonamentals d’aquest sistema són la Gestió de Processos, basada en un cicle dinàmic (planificar, fer, comprovar i actuar), i un enfocament orientat a la Satisfacció del Client que ens permeti avaluar el nostre servei. 

CERTIFICACIONS I ACREDITACIONS:

UNE-EN ISO 15189

Acreditació ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) segons criteris recollits a la Norma UNE-EN ISO 15189 per a la realització dels anàlisis definits a l'Annexe Tècnic 511/LE2114.

UNE-EN ISO/IEC 17025

Acreditació ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) segons criteris recollits a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025

Per a les activitats de ASSAIG definides en els ANNEXOS TÈCNICS nº:

La vigència de les acreditacions pot confirmar-se a http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica

GLP/BPL

Certificat d'avaluació de conformitat amb les bones pràctiques de laboratori (BPL) segons la Directiva 2004/9/CE, emès per l'autoritat competent de la Generalitat de Catalunya. Laboratori Echevarne compleix els principis de BPL, que estableix el Reial Decret 822/1993, en la realització d'estudis no clínics amb medicaments d'ús humà i veterinari: "Proves analítiques i de química clínica (8): Anàlisi de nivells de fàrmacs i els seus metabòlits en espècimens biològics i en formulacions".

GMP / NCF

Certificat de compliment de les Normes de Correcta Fabricació de medicaments (NCF) d'un fabricant, establertes en la Directiva 2003/94/CE, emesa per l'autoritat competent de la Generalitat de Catalunya.

ISO 9001

Sistema de gestió de la qualitat certificat ISO 9001, des de 1998, certificat inicialment per DEKRA CERTIFICATION GmbH, i en l'actualitat, per DNV·GL - BUSINESS ASSURANCE. Camps d'aplicació: INVESTIGACIÓ, DISSENY, DESENVOLUPAMENT I REALITZACIÓ DE TÈCNIQUES D'ANÀLISIS CLÍNIQUES, VETERINARIS, INDUSTRIALS I ASSAIGS TÒXIC-BIOLÒGICS. REALITZACIÓ D'ANÀLISIS ANATOMOPATOLÒGIQUES.

AUTORITZACIONS I HOMOLOGACIONS:

Autoritzacions i homologacions relacionades amb l'Àrea d' Indústria:

PRODUCTE FARMACÈUTIC

Autorització d'instalació: laboratori farmacèutic (3214E)

Inicial 1992
Ministerio de Sanidad y Consumo

Tipus de control:

 • Físic-Químics
 • Microbiològics
 • Farmacològic

Tipus de productes:

 • Productes farmacèutics

Laboratori registrat a l'Agència Americana del Medicament (FDA) i instal·lacions reconegudes per la mateixa

PRODUCTE COSMÈTIC

Autorizació d'activitats d'instalació: laboratori de control (2LC)

Inicial 1990. Renovació 2010
Ministerio de Sanidad y Política Social. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Tipus de control:

 • Físic-Químics
 • Microbiològics
 • Toxicològics

Categoria de productes:

 • Cosmètics
 • Dentífrics (Disposició adicional 2a)
 • Productes d'Estètica (Disposició adicional 2a)
 • Productes d'Higiene (Disposició adicional 2a)

AMIANT

Laboratori especialitzat en la determinació de fibres d'amiant per a la seva aplicació a la higiene industrial (MT-HLA Nº19)

Inicial 2001. Renovació 2012
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Subdirección General de Relaciones Laborales

Empresa inscrita en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) (40/AB/09)

Inicial 2009
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Secció de Seguretat i Salut, Prevenció i Declaració de Riscos

AGROALIMENTARI

Establiment tècnic auxiliar de l'agència catalana de l'aigua per al nivell d'actuació a, en l'anàlisis i control d'aigües o productes residuals

(art. 14 de l'ordre del 19 de maig de 1995)

Inicial 1988. Renovació 2012
Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua


Laboratori de control de qualitat d'aigua de consum humà
Inicial 2012
Ministerio de Sanidad y Consumo. Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral

Laboratori de salut ambiental i alimentària (Autoritzat i Acreditat) (R8-054-95)

Inicial 1995. Renovació 2010
Generalitat de Catalunya. Agència de Protecció de la Salut

Tipus de control:

 • Anàlisis Microbiològics
 • Anàlisis Físic-Químics bàsics
 • Anàlisis Químic Instrumental (Cromatografia líquida d'alta resolució, Cromatografia de gasos, Espectroscòpia d'absorció atòmica,
 • Espectrometria de mases i Espectrofometria d'infrarrojos)

PRODUCTES AGROALIMENTARIS

Laboratori Agroalimentari. Acreditat (591) i Reconegut (32).

Inicial 1998. Renovació 2016.

Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

Activitats Acreditades:

 • Anàlisis per a altres laboratoris, empreses o particulars.
 • Anàlisi d’aigües.
 • Microbiologia alimentària.
 • Aigües residuals.
 • Microbiologia ambiental.
 • Anàlisi al·lergènics.
 • Anàlisi de suports de mostreig d’emissions atmosfèriques.
 • Determinacions analítiques de Legionela.

Activitats reconegudes:

 • Anàlisi per a altres laboratoris, empreses o particulars.
 • Anàlisi de metall a nivell de traces.
 • Anàlisi de residus de plaguicides.
 • Materials en contacte amb els aliments.
 • Additius alimentaris i aromes.
 • Contaminants orgànics.
 • Diagnòstic de malalties d’animals.
 • Anàlisi bàsic general.

Homologació per a l'anàlisi de pols en atmosfera (Silicosi)

Autorització de l'1-07-2013 com laboratori per a l'anàlisi de mostres de pols en atmosfera laboral segons ITC/2585/2007-2.0.02: "Protecció dels treballadors contra el pols, en relació amb la silicosi en les indústries extractives".