Avís legal

AVÍS LEGAL LABORATORIO ECHEVARNE S.A

AVÍS LEGAL 
LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE L’INFORMACIÓ (LSSI)

LABORATORIO ECHEVARNE S.A com responsable dels webs www.echevarne.com, www.echevarne-shop.com i de la seva aplicació Lab.Echervarne, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N º 166, així com informar a tots els usuaris dels webs i aplicació respecte als quals són les condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi als webs esmentats o a l’aplicació Lab. Echervarne assumeix el paper d’usuari, comprometent-se amb l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altre disposició legal que sigui d’aplicació. 
LABORATORIO ECHEVARNE S.A es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer als webs o a l’aplicació Lab. Echervarne, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació als webs o a l’aplicació de LABORATORIO ECHEVARNE S.A.

1. Dades Identificatives

 Nom dels dominis: www.echevarne.comwww.echevarne-shop.com; aplicació Lab. Echevarne
Nom comercial: Laboratorio Echevarne
Denominació social: LABORATORIO ECHEVARNE S.A
NIF: A08829848
Domicili social: c/ Provença, 312, baixos - 08037 Barcelona
Telèfon(s): 93 122 49 91 / 91 078 03 58
e-mail: info@echevarne.com
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Barcelona al Tom 5.526 Foli 164, Fulla nº 63582 Inscripció 1ª

Els webs i l’aplicació Lab. Echevarne han estat creades per ECHEVARNE, amb caràcter informatiu i tenen per objecte promocionar les activitats que ECHEVARNE realitza, així com els serveis que presta.
Els webs i l’aplicació Lab. Echevarne, també poden contenir articles sobre temes de salut, mèdics, hospitalaris, de l’actualitat o d’altre classe que ECHEVARNE pugui considerar del seu interès, contingut del qual reflecteix l’opinió dels seus autors, però no la d’ECHEVARNE.
Aquest Avís Legal regula l’accés i ús del servei dels webs o aplicació Lab. Echevarne que ECHEVARNE posa a disposició dels usuaris d’Internet sense prejudici de que l’accés a algun dels serveis pugui precisar l’acceptació d’unes condicions particulars.
La utilització dels webs i l’aplicació Lab. Echevarne li atribueix la condició d’Usuari del mateix (en endavant "l’usuari"). Qualsevol ús que faci dels webs o dels serveis en aquests inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals del present Avís Legal, pel que l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir aquests termes legals cada vegada que visiti el Lloc.

2. Propietat intel·lectual

 Els continguts i elements gràfics que formen part del Lloc (imatges, sons, textos, arxius, codi font, logotips, marques, disseny o qualsevol altre) són de titularitat exclusiva d’ECHEVARNE o de terceres persones físiques o jurídiques a les quals s’ha autoritzat el seu ús i estan sotmeses a la protecció prevista a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i Industrial Espanyola.
Els drets de propietat intel·lectual dels especialistes col·laboradors d’ECHEVARNE que publiquin els seus articles o treballs als webs correspondran als seus autors. L’enviament d’aquestes col·laboracions a ECHEVARNE suposarà una cessió gratuïta dels seus drets per a la seva publicació a través del nostre lloc web.
Per tant, queda prohibida qualsevol (excepte per a ús privat) distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altre utilització dels continguts sense l’autorització expressa i per escrit, que s’haurà de sol·licitar al Departament de Comunicació d’ECHEVARNE. Així, l’accés als continguts d’aquest web no transfereix cap dret sobre els mateixos.
ECHEVARNE facilita l’accés a altres pàgines Webs que considerem que poden ser del vostre interès. No obstant, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts. Per això, no poden fer-se responsable de les mateixes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.
La realització d’enllaços solament es permetrà a la pàgina principal del Lloc, quedant prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de la direcció web d’origen), etc. que indueixin a error sobre l’origen dels continguts.
L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà cap relació, col·laboració o suport amb l’entitat. No es permetrà la realització d’un enllaç que de forma fraudulenta indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’entitat.
Queden prohibits els enllaços des de pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes o que ofereixin informació falsa sobre l’entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

3. Ús dels serveis

 L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord a la llei, moral, bones costums i ordre públic, així com l’exposat en el present Avís Legal. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb fins il·lícits i/o contraris a l’establert en el present avís legal, lesius de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin afectar als serveis d’ECHEVARNE i/o la seva imatge o impedir el seu correcte funcionament o dels serveis que s’ofereix o que poguessin oferir en un futur.

4. Àmbit del lloc. Responsabilitat de l’usuari

L’accés a aquest lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de l’ús del Lloc per l’Usuari serà al seu únic i exclusiu càrrec. No són objecte de garantia per part d’ECHEVARNE: la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del Lloc; que el contingut dels mateixos o la informació que passa a través d’ells es trobi lliure de virus o d’altres elements lesius; que la seguretat en la utilització que l’usuari faci del Lloc.

ECHEVARNE no serà responsable de possibles danys o prejudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a ECHEVARNE; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic, causat por deficiències o sobrecàrregues en el seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora de control d’ECHEVARNE.
ECHEVARNE no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els usuaris fora de l’àmbit al que es dirigeixin ni de les conseqüències que puguin provocar a causa de la manca d’utilitat, adequació o validesa del Lloc, dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris, ni dels resultats que pugui implicar la aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis als que es pugui accedir a través del Lloc o microsites associats, responsabilitat final del qual recaurà sempre en l’usuari.
Aquest lloc web pot contenir informació general relativa a malalties o situacions mèdiques i al seu tractament. Aquesta informació es facilita exclusivament amb finalitats informatives i educatives, no constitueix recomanacions ni assessorament destinat a pacients i no pretén substituir el consell o visita mèdica o d’altre professional sanitari qualificat. No heu d’utilitzar la informació continguda en aquest lloc web per a diagnosticar un problema de salut o una condició física, doncs es requereix formació especialitzada per a la seva correcta interpretació. Davant qualsevol dubte o consulta acudiu a un metge o a un altre professional sanitari.
Les decisions relatives a la salut deuen ser presses per un professional sanitari, considerant les característiques úniques del pacient.
ECHEVARNE, no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que pugui dur a terme com usuari. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministrin per l’accés a “Els meus resultats”, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.
En virtut de l’anterior, es obligació de l’Usuari notificar de forma immediata a ECHEVARNE qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentrestant no es comuniquin aquests fets, ECHEVARNE quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

5. Continguts

ECHEVARNE no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que poden aparèixer en aquest Lloc associats o proporcionats per tercers.
Entre tota la informació de resultats que es mostra en el Web, els informes de resultats individuals en format PDF són els únics que han de prendre’s com base pel diagnòstic o interpretació dels resultats. Els gràfics, les taules comparatives i altres opcions de visualització de resultats, es faciliten com un simple complement de l’informe de resultats individual en format PDF, i com a tals deuen ser presos. ECHEVARNE no serà responsable d’interpretacions errònies o esbiaixades degudes a la no revisió del citat informe individual o als possibles usos inadequats que es doni a la informació complementaria.
ECHEVARNE es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés al Lloc a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en els mateixos qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral, reservant-se el dret d’exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

6. Modificacions i actualitzacions

 
ECHEVARNE es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquests, així com del present avís legal. Aquests canvis seran publicats al Web i a l’APP i seran efectius des de el moment de la seva publicació

7. Utilització de l’aplicació Lab. Echevarne

 L’App de l’àrea clínica de Laboratori Echevarne, permet a l’usuari accedir a tots els seus resultats i historial analític en qualsevol moment, així com consultar la xarxa de centres i informació de proves destacades del Laboratori.
L’accés i descàrrega de l’aplicació és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.
La descàrrega i ús de la aplicació atribueix la condició d’usuari de la mateixa (en endavant, l’Usuari') i implica la lectura, enteniment o acceptació de tots els termes i condicions recollides en el present Avís Legal.
L’ús de l’aplicació LAB. ECHEVARNE no va dirigida a menors de 14 anys i, per tant, ECHEVARNE, no recapta informació personal d’Usuaris que tinguin menys de catorze (14) anys. Si fos menor d’aquesta edat, haurà d’abstenir-se de facilitar-nos informació de tipus personal. Així mateix, si l’usuari fos menor de 14 anys, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors legals abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals. ECHEVARNE, se eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requeriment.
ECHEVARNE emmagatzema la vostra informació durant tant temps como sigui necessari per a proporcionar-vos els serveis. Pot emmagatzemar la informació durant més temps, però únicament de forma que no pugui rastrejar el seu origen. Elimina la informació una vegada que no la necessita per a proporcionar els seus serveis.
Recopilació d’informació tècnica i del dispositiu:
ECHEVARNE recopila automàticament certa informació sobre el vostre dispositiu informàtic, incloent:

 • Ubicació
 • Ubicació precisa (basada en xarxa i GPS)
 • Informació sobre la connexió Wi-Fi
 • Rebre dades d’Internet
 • Veure connexions de xarxa
 • Accés complert a xarxa
 • Executar-se a l’inici
 • Controlar la vibració
 • Impedir que el dispositiu entri en modalitat de suspensió
 • Llegir la configuració dels serveis de Google

La aplicació Lab. Echevarne està disponible per a tots els Usuaris a través d’ordinadors, dispositius portàtils i mòbils que funcionin amb els sistemes operatius Android 2.3.3 i versions superiors i iOS 8.0 o posterior.
La versió del software de la aplicació pugui patir actualitzacions periòdiques per a afegir compatibilitat amb noves funcions i serveis.

ECHEVARNE, pot finalitzar l’ús de la aplicació Lab. Echevarne per l’usuari en qualsevol moment prèvia notificació al mateix. Al finalitzar aquest ús, també es posarà fi a tots els drets i llicències atorgades a l’usuari i aquest haurà de deixar d’utilitzar l’Aplicació.
La prestació dels serveis i/o continguts de l’aplicació Lab. Echevarne te una duració indefinida. Sense prejudici de l’anterior, ECHEVARNE està facultat per a donar per finalitzada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei de l’aplicació i/o de qualsevol dels serveis, sense prejudici del que s’hagi disposat al respecte en les corresponents condicions particulars.

8. Normes De Comportament Del Blog

ECHEVARNE us agraeix el vostre interès per fer ús dels seus canals de participació. Els comentaris son una via de participació per tots els usuaris d’aquest mitjà.
Si voleu participar en els seus blogs, heu d’acceptar aquestes normes:
1.- Responsabilitat de l’Usuari. Al participar en els blogs del web sou els únics responsables dels missatges que difoneu a través d’aquests, garantint a ECHEVARNE la total indemnitat davant qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per tals conceptes. 
En cas de que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que és el seu propietari o compta amb l’autorització del propietari per a difondre’l en els Blogs.
I s’eximeix a ECHEVARNE de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per tals conceptes.
2. L’usuari haurà, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al normal desenvolupament dels temes dels blogs.
3. L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atempten contra el desenvolupament pacífic dels blogs.
4. ECHEVARNE es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blogs del web conforme als termes i mitjans convenients sense que això representi a l’usuari cap tipo de compensació.
5. ECHEVARNE no és responsable del publicat en els blogs del web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en els mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.
6. ECHEVARNE no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs del web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo del web sense previ avís, en qualsevol moment.
7. En el cas que un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs del web per part d’altres usuaris, podrà posar-lo en coneixement d’ECHEVARNE, a través del correu electrònic info@echevarne.com, indicant en la referència de l’assumpte “moderació de blogs”, per a que ECHEVARNE pugui moderar o eliminar els mateixos.
8. L’usuari mantindrà indemne a ECHEVARNE davant a qualsevol reclamació que pogués presentar-li pels missatges que l’usuari hagi difós en els blogs o per qualsevol altre conducte vinculada o derivada de l’utilització per l’usuari dels blogs del web.

9. Protecció de dades personals

ECHEVARNE és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el disposat en les normatives vigents en protecció de dades i conforme a la normativa vigent de la societat de la informació, pel que es facilita la següent informació del tractament:


Fi del tractament: atendre el servei sol·licitat pels usuaris a l’àrea Clínica (Anàlisi Clínics, Estudis Clínics i Anatomia Patològica), Veterinària i Industrial. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

 • Tramitar sol·licituds d’ informació o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de las modalitats de contacte que es posin a la seva disposició.
 • Accedir a tots els resultats i historial analític per aquells usuaris registrats als webs/app.
 • Remissió de comunicacions publicitàries o promocionals dels nostres serveis sempre i quan s’hagi autoritzat prèviament a través dels webs/app, per email, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per ECHEVARNE i relacionades sobre els seus productes i serveis.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • En cas de que presenti per via electrònica i/o a través d’un formulari web, el seu currículum a la nostra empresa, les seves dades es tractaran confidencialment i amb la finalitat exclusiva de la tramitació de la seva candidatura. La transmissió de dades tindrà lloc de manera xifrada. En cas de produir-se alguna modificació a les seves dades, us demanem ens ho comuniqui per escrit l’abans possible, amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades. Les dades del currículum que es faciliti seran conservades durant el termini d’un any, transcorregut el qual ECHEVARNE procedirà a la seva total destrucció.


Legitimació del tractament: El consentiment de l’interessat o pacient, o bé l’interès legítim o vital, o pel compliment d’obligacions legals d’acord sempre amb els requisits establerts en el Reglament (U.E.) 679/2016

Criteris de conservació de les dades: Amb caràcter general només es conservaran les dades de l’interessat durant el temps estrictament necessari per a la finalitat per a la van ser recaptat.

Les dades personals proporcionades, així com aquells derivats del servei prestat es conservaran durant el temps adequat a cada cas (atenent a criteris mèdics i legals). Superat el esmentat període mínim, i havent finalitzat la relació assistencial i contractual, el responsable mantindrà les seves dades degudament bloquejades i pseudoanonimitzades, durant els terminis corresponents a la prescripció legal, posteriorment procedirà a destrucció total dels mateixos amb les mesures de seguretat adequades.

Les dades personals proporcionades amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud d’informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc., es conservaran durant el temps necessari per a tramitar la sol·licitud, i en tot cas durant el temps establert legalment, així com durant el període necessari per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Les dades tractades per l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals seran conservades fins que l’interessat no revoqui el consentiment i/o exerciti els seus drets d’oposició i/o supressió.

Destinataris de les dades: Excepte obligació legal o interès vital ECHEVARNE informa i garanteix expressament als usuari que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers i que sempre que realitzarà algun tipus de cessió dels mateixos, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris.

Pot ser necessària per a la prestació del servei i només es comunicaran les dades adequades, pertinents i limitades al necessari amb la finalitat indicada (principi de minimització de dades) a asseguradores i/o mútues que tingui contractades l’interessat. La negativa a la comunicació de dades a aquestes entitats comportarà que aquestes puguin refusar el pagament dels serveis assistencials, podent correspondre a vosaltres l’abonament d’aquests serveis.

Transferències Internacionals: No es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea o a països que no garanteixin un nivell adequat de protecció d’acord amb la normativa vigent.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i a la limitació u oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant la autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
 • Podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions publicitàries, enviant la vostra sol·licitud al correu electrònic info@echevarne.com.

 
Dades de contacte per a exercir els vostres drets:

 • Direcció postal: C/Provença 312 Baixos 08037 Barcelona,
 • Correu electrònic: info@echevarne.com
 • Dades DPO: Protecció de dades Datax, SL, Email: dpo@datax.es

 
Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les vostres dades son necessàries per a atendre la vostra petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals proporcionades a ECHEVARNE són verídiques i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.
Totes les dades sol·licitades a través del lloc web son obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin proporcionades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les vostres necessitats.

10. Mesures de Seguretat

ECHEVARNE està complint amb la normativa vigent en protecció de dades, i manifesta que les dades son tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pel que son tractats.
Les operacions de consulta de dades d’usuari i de petició de serveis a través del Lloc es realitzen a través d’un servidor segur. El software d’aquest servidor codifica la informació que l’Usuari introdueix abans de transmetre-la a ECHEVARNE.
ECHEVARNE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixin la normativa vigent en protecció de dades, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els hi ha comunicat la informació adequada per a que puguin exercir-los.

11. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.