Anàlisis Clíniques

El departament d'Anàlisis Clíniques vol donar un servei integral a l'àrea clínica, oferint des de les anàlisis més simples de rutina fins a les més sofisticades de genètica molecular. Per a això, el departament compta amb diverses unitats tècniques, liderades per especialistes que treballen en equip per poder aportar informació que ajudi al professional a establir el diagnòstic, monitoratge i tractament més adequat pel pacient.

Alhora, el Laboratori incorpora les darreres tecnologies, bé amb l'adquisició de nous equips analítics o bé a través de la implementació de nous softwares de gestió, que ens ajuden a unificar i estandarditzar processos. Tot això amb un objectiu comú: treballar amb els més alts estàndards de qualitat,  aconseguint la màxima fiabilitat i exactitud als resultats.

Estudis Clínics

El departament d'Estudis Clínics constitueix un ferm suport per a la indústria farmacèutica, a través de la seva tasca en la recerca, desenvolupament e investigació que aquesta indústria promou. Per això, ha incorporat els màxims estàndards de qualitat en el seu treball, assolint un alt grau de fiabilitat i eficàcia.

El departament està format per quatre unitats: Estudis Clínics Fase I, Estudis Clínics Fase II-IV, Toxicologia i Bioanàlisi i Farmacogenètica. La seva tasca comprèn gran part de les etapes del desenvolupament clínic d'un medicament. Entre els seus principals camps d'actuació, destaquen els assajos clínics multicèntrics, amb el suport del Laboratori central. Altres àrees importants són la Farmacogenòmica, que estudia els poliformismes genètics, microsatèl·lits o models in vitro; i la Bioanàlisi-Farmacocinètica, que porta a terme anàlisis quantitatives de fàrmacs i els seus metabòlits en matrius biològiques.


Tot això amb una tecnologia d'avantguarda com la cromatografia de líquids acoblada a espectrometria de masses (LC-MS/MS), PCR en temps real qualitativa i quantitativa, i tot l'equipament tècnic i analític del laboratori central.

Anatomia Patològica

La unitat d’Anatomia Patològica centra la seva activitat en el diagnòstic de biòpsies (pell, endoscòpies, etc.) i peces quirúrgiques. Aquesta unitat integra també un laboratori immunohistoquímic.

SERVEIS:

 • Diagnòstic anatomopatològic de biòpsies i peces quirúrgiques
 • Citologia ginecològica
 • Diagnòstic de mostres citològiques generals (citologia de líquids, punció aspiració amb agulla fina de lesions sòlides, etc.)
 • Arxiu de preparacions i blocs histològics, seguint les normatives actuals
 • Fotografia macroscòpica
 • Microfotografia

TÈCNIQUES ESPECIALS:
Histoquímica

 • PAS
 • Plata-metenamina de Grocott
 • Ziehl-Nielsen
 • Roig Congo (amiloide)
Inmunohistoquímica
 • Marcadors de diferenciació cel·lular (citoqueratines 7, 20, Cam 5.2,     Vimentina, etc.)
 • Marcadors de proliferació (MIB1-Ki67)
 • Productes d’oncògens (p53, bcl2, p16, etc.)
 • Marcadors limfoides (CD45, CD20, CD3, CD10, etc.)
 • Hormones (Inhibina, ACTH, etc.)
 • Receptors hormonals
 • c-erb-B2 (Her-2-neu)
 • Agents infecciosos (citomegalovirus, herpes, etc.)
 • Altres marcadors (PSA, racemasa, etc.)
 • Immunofluorescència (Immunoglobulines, complement, etc.)