Preeclàmpsia

La preeclàmpsia és una malaltia associada a la hipertensió durant l'embaràs. Pot produir serioses complicacions tant a la mare com al fetus i només es soluciona amb el naixement. 

Laboratori Echevarne presenta un test capaç de diagnosticar precoçment la preeclàmpsia mitjançant una anàlisi de sang. Aquesta prova utilitza els nivells de dos marcadors angiogènics, sFlt1 i PIGF, que permeten identificar a les dones que desenvoluparan una Preeclàmpsia, ja que els nivells de PIGF son més baixos que en els embarassos normals i els de sFlt1 més alts i augmenten abans.

PIGF: Factor pro-angiogènic que estimula la formació de vasos sanguinis a  la placenta

sFlt1: Factor anti-angiogènic. Receptor del factor de creixement endotelial vascular

El rati sFlt-1/PlGF permet diagnosticar la preeclàmpsia abans que apareguin símptomes clínics

APLICACIONS A LA PRÀCTICA CLÍNICA:

Millorar la predicció de la preeclàmpsia

  • Millorar la estratificació del risc i la gestió de la preeclàmpsia
  • A la primera meitat de l'embaràs: identificació de gestants que es poden beneficiar de mesures profilàctiques (11-13 setmanes) o d'un seguiment intensiu (20-24 setmanes)
  • Identificar situacions clíniques com el síndrome de HELLP que no sempre cursen amb hipertensió i proteïnúria

Diagnòstic precoç

  • Poden mesurar-se nivells baixos de PIGF  i nivells alts de sFlt1 fins a cinc setmanes abans de l'aparició dels símptomes clínics
  • El  rati sFlt1/PIGF te una sensibilitat i especificitat superior al 95% pel diagnòstic de la preeclàmpsia precoç una vegada establerta mitjançant criteris clínics
  • Una alta relació o una ràpida elevació de la proporció adverteix del risc d'un part imminent

Diagnòstic diferencial

  • Realitzar el diagnòstic diferencial entre la preeclàmpsia i l'agudització d'altres malalties que poden simular el mateix quadre clínic
  • Identificació dels casos favorables pel tractament conservador
  • Selecció de candidates per a futurs tractaments preventius i curatius