Toxicologia i Bioanàlisi

La principal activitat de la Unitat de Toxicologia i Bioanàlisi es basa en la utilització de tècniques instrumentals d’anàlisi avançades, com per exemple, la espectrometria de masses acoblada a cromatografia de gasos, cromatografia líquida e ICP, amb mètodes desenvolupats internament.

Els camps de treball son molt variats: des de l’anàlisi de biomarcadors d’exposició laboral a substàncies químiques , la monitorització terapèutica de fàrmacs (TDM), confirmació de drogues d’abús, determinació de paràmetres en panells d’antienvelliment i proves relacionades amb la nutrició (anàlisi de metalls, vitamines, àcids grassos W3-W6, …).

La unitat compta també amb una àmplia experiència de treball amb la indústria farmacèutica realitzant analítiques pel desenvolupament de fàrmacs en les diferents fases clíniques, tant en humans com en el camp veterinari.

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA (HPLC I UHPLC):

ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASES EN TÀNDEM (MS/MS)

Anàlisi de drogues d’abús en orina, saliva, cabell i sang
Bioanàlisi per la indústria farmacèutica i veterinària (estudis preclínics, bioequivalències, estudis de biodisponibilitat, estudis de depleció…)
Biomarcadors d’exposició laboral a substàncies químiques
Monitorització terapèutica de fàrmacs (TDM)
Anàlisi per l’estudi de metabolopaties

DETECTOR UV, FLUORESCÈNCIA O ELECTROQUÍMIC

Biomarcadors d’exposició laboral a substàncies químiques
Anàlisi de paràmetres d’interès clínic: catecolamines, metanefrines i metabòlits, porfirines, piridinolina/desoxipiridinilona, tiopurina metil transferasa, …
Monitorització terapèutica de fàrmacs (TDM)
Anàlisi per l’estudi de metabolopaties
Anàlisis de vitamines en mostres d’interès clínic

CROMATOGRAFIA DE GASOS

DETECTOR DE MASSES

Anàlisi de drogues en orina
Biomarcadors d’exposició laboral a substàncies químiques
Anàlisi per l’estudi de metabolopaties

DETECTOR FID, ECD

Biomarcadors d’exposició laboral a substàncies químiques
Anàlisi d’alcohol en sang i orina
Test de permeabilitat intestinal

ICP-MASAS

Metalls en mostres biològiques

ESPECTROFOTOMETRIA D’INFRAROJOS

Test de l’alè amb urea marcada
Anàlisi de càlculs renals i biliars

ESPECTROFOTOMETRIA UV-VISIBLE

Biomarcadors d’exposició laboral a substàncies químiques

ESPECTROFOTOMETRIA FLUORESCÈNCIA

Anàlisi de protoporfirina-zinc

TÈCNIQUES ELECTROMÈTRIQUES

Anàlisi de fluorurs, calci iònic, carboxihemoglobina, metahemoglobina, pH

ALTRES TÈCNIQUES

Anàlisi de gasos i proteïnes en femtes, sucres reductors