Detecció de drogues en saliva, orina i cabell

En funció del tipus de droga a detectar el Laboratori pot analitzar diferents tipus de mostres biològiques: orina, saliva i cabell. Els dies aproximats de detecció varien segons la droga buscada, tipus i freqüència de consum, puresa, mostra biològica utilitzada pel seu anàlisi, fisiologia de la persona, etc.

Saliva*
*Acreditació ISO 17025

Preu: 105 € + IVA (s'analitzen totes les drogues)
Termini de lliurament: 5 dies laborables (de dilluns a divendres)

La saliva és la mostra més adequada per detectar un consum de drogues durant les últimes 24-48 hores. Cal prendre una mostra de saliva en un hisop e introduir-lo immediatament en el tub col·lector facilitat pel laboratori, per garantir el seu correcte transport i conservació. Aquesta prova confirma la presència de: cocaïna, opiàcids, amfetamina, metanfetamina, èxtasi i cànnabis.


Orina

Preus: de 12 a 137 € + IVA segons el tipus de droga i determinació 
Terminis: de 2 a 7 dies laborables (de dilluns a divendres) segons el tipus de droga i determinació

Es detecta si hi ha hagut consum de drogues en els dies previs a l'analítica. La mostra es pren en un contenidor d'orina de 50 ml. facilitat pel laboratori. Els grups de drogues o substàncies que es poden detectar són: cocaïna, opiacis, anfetamina, metanfetamina, èxtasi,  cannàbis, LSD, fenciclidina (PCP), metacualona, ketamina, èxtasi líquid (GHB) i metadona.


Cabell

Preus: de 240 € a 400 € + IVA segons el tipus de droga
Termini de lliurament: 21 dies laborables (de dilluns a divendres)

 Aquest tipus de mostra biològica permet conèixer si ha hagut consum de drogues (cocaïna, cannabis i MDMA (èxtasi)) en un període més prolongat que altres tipus de mostra.  Per això es poden analitzar diferents trams de cabell (creixement estimat de 1 cm al mes) Per a prendre la mostra cal tallar, de la part posterior del cap, un floc el més proper possible de la base del cuir cabellut. Es deu indicar en el floc quina part correspon a la base del cabell, així com els centímetres (el primer des de la base analitzarà el consum de l’últim mes) i la droga que es vol detectar.


Consulteu els diferents tipus de drogues analitzats segons mostra biològica


Si desitja que es certifiqui l’origen de la mostra, el Laboratorio deu supervisar la pressa de la mostra i la cadena de custodia durant tot el procés.