Estudis Clínics

El departament d'Estudis Clínics constitueix un ferm suport per a la indústria farmacèutica, a través de la seva tasca en la recerca, desenvolupament e investigació que aquesta indústria promou. Per això, ha incorporat els màxims estàndards de qualitat en el seu treball, assolint un alt grau de fiabilitat i eficàcia.

El departament està format per quatre unitats: Estudis Clínics Fase I, Estudis Clínics Fase II-IV, Toxicologia i Bioanàlisi i Farmacogenètica. La seva tasca comprèn gran part de les etapes del desenvolupament clínic d'un medicament. Entre els seus principals camps d'actuació, destaquen els assajos clínics multicèntrics, amb el suport del Laboratori central. Altres àrees importants són la Farmacogenòmica, que estudia els poliformismes genètics, microsatèl·lits o models in vitro; i la Bioanàlisi-Farmacocinètica, que porta a terme anàlisis quantitatives de fàrmacs i els seus metabòlits en matrius biològiques.


Tot això amb una tecnologia d'avantguarda com la cromatografia de líquids acoblada a espectrometria de masses (LC-MS/MS), PCR en temps real qualitativa i quantitativa, i tot l'equipament tècnic i analític del laboratori central.