Farmacogenètica

En l'actuació terapèutica enfront d'una malaltia, la primera observació del metge és la variabilitat interindividual de la resposta, que va intrínsecament lligada a les característiques genètiques del subjecte, modulades per factors fisiològics, patològics i ambientals.

La Farmacogenètica és la ciència que permet identificar les bases genètiques de les diferències interindividuals en la resposta a drogues. En aquest sentit, el desenvolupament de la farmacogenètica proveeix, com a mínim, d’una via per fer prescripcions mèdiques sense l'empirisme corrent i anar cap a una teràpia més personalitzada.

TÈCNIQUES ANALÍTIQUES:

 • Amplificació gènica per PCR: qualitativa i quantitativa
 • RFLP (polimorfisme de fragments de restricció)
 • SSCP (polimorfisme de cadenes senzilles)
 • Seqüenciació de DNA
 • Cultius cel·lulars
 • Hibridació d'àcids nucleics:

Transferència de RNA
Transferència de DNA


CAMPS D'ACTUACIÓ:
Complex del citocrom p450:

 • CYP2D6
 • CYP2C19
 • CYP3A5

Acetilació:

 • NAT2

Drogues antidemències:

 • APOE

Drogues antihipertensives:

 • ACE

Estrogenoteràpia substitutiva:

 •  COMT

Tractament hiperhomocistinèmia:

 • MTFHR
 • CBS
 • MS

SNP a nivell del receptor beta-adrenèrgic:

 • Arg16Gly: resposta a tractament antiasmàtic
 • Gln27Glu: Obesity

Inhibidors de la tirosina-cinasa:

 • bcr/abl: resposta a l’Imatinib