Indústria Agroalimentària i Restauració Col·lectiva

ANÀLISI D'ALIMENTS

• Anàlisis microbiològiques:

- Microorganismes indicadors i índexs*.
- Microorganismes alterants i patògens*.
- Identificació de microorganismes.
- Detecció ràpida de microorganismes patògens per PCR.
- Determinació de vitamines per mètodes microbiològic.
- Parasitologia.
- Controls ambientals i de superfícies.
- Validació de procediments d'higienització.
- Valoració de desinfectants.
- Control de manipuladors.
- Control d'aigües potables.

• Anàlisis fisicoquímiques:
- Principis immediats (hidrats de carboni, greixos, proteïnes, cendres, humitat), vitamines, minerals, aminoàcids, fibra.
- Etiquetatge Nutricional Grup 1 (valor energètic, proteïna, hidrats de carboni, greixos) i Grup 2 (valor energètic, proteïna, hidrats de carboni, sucres, greixos, àcids grassos saturats, fibra, sodi) d'acord amb el Reial decree 930 / 1992 "pel qual s'aprova la Norma d'etiquetatge sobre propietats nutritives dels productes alimentaris".
- Determinació d'al·lèrgens.
- Micotoxines: aflatoxines, ocratoxina, DON, zearalenona, T-2, fumonisina.
- Nutrients funcionals.
- Olis i greixos: índex d'acidesa, índex de peròxids, índex de iode, índex K270, índex K232, àcids grassos omega, àcids grassos trans, esterols, compostos polars en olis.
- Additius alimentaris: conservants, antioxidants, colorants, edulcorants.
- Determinació qualitativa de transgènics en aliments (OMG 's o GMO s).
- Contaminants orgànics persistents: dioxines, bifenils policlorats, hidrocarburs aromàtics policíclics, altres contaminants orgànics.
- Residus de medicaments i antibiòtics.
- Bases nitrogenades volàtils.
- Altres residus tòxics: metalls (Hg, Pb, Cd, As, Sn entre d'altres), dissolvents, plaguicides en productes alimentaris i aigües.
- Migracions dels materials en contacte amb els aliments.
- Determinació de partícules suspeses en l'aire.
- Anàlisi d'aigües potables, aigües de reg, aigües residuals i fangs de depuradora.

• Anàlisi per imatge:
- Identificació de cossos estranys en productes (matèria orgànica i inorgànica).
- Identificació d'insectes i altres artròpodes.
- Identificació d'excrements.
- Determinacions per anàlisi d'imatge assistit per ordinador (control de qualitat de matèria primera i producte acabat): recompte d'elements, anàlisi de formes, mides, superfícies, densitats, textures, periodicitat d'estructures, etc. Classificació i reconeixement automàtic d'estructures a partir de l'establiment de patrons, desenvolupament d'aplicacions per anàlisi d'imatge.

• Assaigs tòxic-biològics:
- Toxicitat aguda (DL50).
- Toxicitat anormal (Safety Test).
- Assaigs de tolerància local.
- Assaigs d'irritació en mucoses (oral, rectal, vaginal,etc).

CONSULTORIA I ASSESSORAMENT

- Disseny i implantació de sistemes de gestió de la seguretat alimentària: APPCC i estàndards certificables (ISO22000: 2005, IFS, BRC, altres).
- Disseny i implantació de plans de control: traçabilitat, gestió de lèrgens, gestió de proveïdors, gestió del subministrament d'aigua, formació, neteja i desinfecció, infraestructura.
- Verificació de sistemes de gestió de seguretat alimentària: plans de mostreig, programes d'auditories.
- Legislació alimentària.
- Higiene alimentària: bones pràctiques de fabricació, disseny higiènic de instal.lacions, etc.
- Vida útil de productes alimentaris.
- Etiquetatge de productes alimentaris.
- Consultoria tècnica general.
- Consultoria en resultats analítics no conformes: accions correctores i / o preventives.
- Estudis nutricionals: composició i etiquetatge nutricional (nutrition facts), aliments i nutrients funcionals, estudis nutricionals personalitzats, disseny de dietes i dietoteràpia.
- Interlocució amb les autoritats sanitàries competents.

AUDITORIES

- Auditories higienicosanitàries: bones pràctiques de fabricació i instal.lacions.
- Disseny de llistats de verificació per al desenvolupament d'auditories higienicosanitàries.
- Auditories de sistemes de gestió de seguretat alimentària: APPCC i estàndards certificables.
- Auditories a proveïdors.
- Auditories de producte.

* Assaigs acreditats