Identificació unívoca de cultius i línies cel·lulars

L’anàlisi de STRs aplicat a la Biotecnologia permet la autentificació de qualsevol línia cel·lular o material biològic humà d’ús al laboratori.

Històricament s’ha comprovat que línies cel·lulars empleades als laboratoris estaven, en molts casos, mal identificades degut, per exemple, a una contaminació creuada. Estudis recents asseguren que això continua passant, tot i que d’existir la tecnologia que permet una identificació unívoca de qualsevol material biològic humà.

Degut a la seva importància cada vegada més gran, tant a laboratoris d’ investigació com a l’ Indústria Biofarmacèutica, les guies de treball insisteixen en la recomanació de fer el seguiment de les línies cel·lulars utilitzades, així com la identificació d’aquells materials biològics usats com eines terapèutiques com mesura de traçabilitat i qualitat del producte.

MÈTODE RECOMENAT PER ATCC® SDO

Laboratori Echevarne ofereix una eina d’ identificació amb alta capacitat de discriminació:

Anàlisi de STRs Microsatèl·lits d’ADN

Empleat des de fa anys en els estudis d’identificació individual i de parentesc degut a la seva alta capacitat de discriminació entre individus.Beneficis:

  • Màxima discriminació:

Anàlisi de 15 marcadors STRs inclosos en las guies forenses internacionals pel seu alt grau de discriminació. La probabilitat d’identitat (probabilitat de que dos individus seleccionats a l’ atzar tinguin un genotip idèntic al trobat) d’aquests 15 marcadors assoleix valors de 8x10-22.

  • Continua traçabilitat:

Identificació, en qualsevol moment del procés de treball, dels cultius i mostres humanes, i evitar la contaminació creuada de materials que siguin múltiples rondes de divisió o que passen por diverses fases de producció a partir de una mínima quantitat de mostra.