Array CGH en cultius cel·lulars - Estudi d'estabilitat genètica

Els Arrays CGH són una eina de seguiment de línies cel·lulars que permetin analitzar el genoma cel·lular amb l’objectiu d’identificar guanys i pèrdues de material genètic amb més resolució que un cariotip convencional. 

Per què estudiar l’estabilitat genètica?

Com indica la bibliografia, cultius cel·lulars prolongats poden portar a l’adquisició d’ anormalitats genòmiques en aquestes cèl·lules. Aquestes aberracions cromosòmiques poden tenir conseqüències importants en la supervivència, capacitat de proliferació i potencial de diferenciació en les cèl·lules cultivades, pel que es recomana una monitorització de la estabilitat genòmica de línies cel·lulars utilitzades a la investigació i desenvolupaments terapèutics. 

Avantatges davant a tècniques convencionals:

  • Major resolució davant cariotips convencionals amb resolució de 5-10Mb, els Arrays CGH permeten la detecció d’alteracions genètiques fins una resolució de 150kb. Dos nivells de resolució: Array de 750K i Array d'alta resolució de 2700K
  • Sempre aporta resultats. Els cariotips clàssics requereixen cultius que poden ser estudiats en metafase i davant un fallada de creixement poden donar resultats no concloents. Els arrays CGH només requereixen material genètic sense necessitat de tenir un cultiu en creixement.

Avantatges davant a altres arrays:

Els Arrays de sondes de oligonucleòtids + SNPs permeten la detecció d’altres alteracions que no són detectades únicament amb sondes de oligonucleòtids com:

  • Situacions de poliploidies: triploidia, tetraploidia, etc.
  • Anomalies clonals o mosaïcismes per sobre del 15%
  • Isodisomies uniparentals (UPD): existència de 2 cromosomes idèntics
  • Regions riques en LOH (Apareixen incrementades en línies cel·lulars amb alteracions oncològiques)