Indústria Química

Determinació de principis actius per a registre sanitari:
- Fitosanitaris, biocida

Determinació d'amonis cuaternaris:
- Traçes de metals pesats, disolvents.
- Control de migració de metals.

Assajos per a evaluació de la seguretat per a la salut:
- Assaig irritació dèrmica.
- Assaig irritació ocular.
- Classificació seons grau de corrosió (segons Reglament d'enmagatzament de productes químics).
- Assaig de sensibilització cutànea.
- Assaig de toxicitat aguda (DL50) per via oral.
- Assaig de toxicitat aguda (DL50) per via dèrmica.
- Toxicitat aguda per inhalació.
- Toxicitat a curt termini (dosi repetida 28 dies).
- Toxicitat subcrònica a 90 dies.
- Assajos de mutagènesi. Test d'Ames.
- Assajos de toxicitat per a la reproducció.
- Assajos de toxicocinètica.

Assajos d'ecotoxicitat:
- Toxicitat aguda en peixos.
- Toxicitat aguda en algues.
- Toxicitat aguda en Daphnia.
- Assajos de degradació biòtica.
- Assajos de biodegradació.
- Toxicitat a llarg termini en Daphnia.
- Toxicitat a llarg termini en peixos.