Indústria Sanitària

Anàlisi de Bioburden segons Norma ISO 11737-1:
- Validació del mètode i determinació de la població de microorganismes en els productes*

Assaigs d'esterilitat segons ISO 11737-2 per a la definició, validació  i manteniment dels processos d'esterilització:
- Validació del mètode de control i assaigs d'esterilitat*

Determinació de residus d’esterilització en producte sanitari: Òxid d’etilè, propilè i etilenclorhidrina

Assaigs de biocompatibilitat segons ISO 10993:

- Sensibilització cutània (OCDE 406)
- Test intercutani
- Citotoxicitat (assaig)
- Test injecció sistèmica
- Test hemòlisis (ASTM F796-00)
- Test d’Ames
- Test implantació

Altres Assaigs toxicològics:
- Test irritació dèrmica
- Assaigs d’irritació en mucoses (oral, rectal, vaginal,...)
- Toxicitat aguda (DL50) oral i/o dèrmica
- Assaig de pirògens
- Assaig d’endotoxines (LAL)

Control tèxtil: hidrofobicitat, resistència a estirament i allargament

* Assaigs acreditats