Medi Ambient

Entidad Colaboradora Administración Hidráulica

Aigües potables:
- Determinació potabilitat d’aigües segons RD 140/2003 sobre qualitat de l’aigua de consum humà *.

Aigües de piscina segons normativa de les diferents CCAA:
- Control fisicoquímic.
- Control microbiològic.

Aigües residuals:
- DQO *.
- DBO5 *.
- MES *.
- pH *.
- Nitrogen total *.
- Fòsfor *.
- Conductivitat/sals solubles *.
- Metalls *.
- Anions
- Olis i greixos *.
- Microtox (matèries inhibidores) *.

Control d’aigües depurades. Determinacions indicades al RD 1620/2007 sobre la reutilització de les aigües depurades.
Aigües de reg:
- pH.
- Conductivitat.
- Cations.
- Anions.
- Metalls.
- Sòlids en suspensió.
- Matèria orgànica.

 

Identificació d’algues, nematodes, protozous i paràsits.

Torres de refrigeració:
- Control fisicoquímic en aigües.
- Legionella spp i Legionella pneumofila segons RD 865/2003. *
- Legionella spp i Legionella pneumofila a través de PCR.

Higiene en sorres.

Fang / llot de depuradores.

Sòls contaminats.

Qualitat ambiental a d’interior d’edificis:
- Contaminants químics.
- Contaminants físics.
- Contaminants biològics.
- UNE 100012.

* Assaigs acreditats