Amianto

L'amiant, substància mineral natural (silicat fibrós), amb estructura cristalina i que es disposa en finíssimes fibres, per les seves propietats físico-químiques (resistència a la calor, aïllant tèrmic i acústic, resistència a la fricció ia agents químics, baixa conductivitat elèctrica) i baix cost, s'ha utilitzat en la fabricació de molts productes, la majoria dels quals romanen instal com a material de construcció (fibrociment, plaques de fals sostre, aïllaments tèrmics i acústics, protecció ignífuga d'estructures, paviments vinílics, etc.) en moltes edificacions i instal.lacions.

L'amiant està catalogat com a agent carcinogen del grup 1 (C1), segons la International Agency for Research on Cancer (IARC).

A Espanya, queda prohibida la utilització, producció i comercialització d'amiant, mitjançant una ordre ministerial 2001.12.07 (BOE núm 299, de 2001.12.14). Des d'aquest moment no serà possible trobar supòsits d'exposició laboral a amiant en processos de fabricació. En operacions i activitats en què els treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d'estar exposats a fibres d'amiant o materials que en continguin (treballs de: demolició, desmantellament, retirada d'amiant o de materials que el continguin, manteniment, reparació, treballs de transport, tractament i destrucció de residus que continguin amiant, abocadors autoritzats per a residus d'amiant i totes aquelles altres activitats o operacions en què es manipulin materials que continguin amiant), és d'aplicació el Reial decret 396/2006 (BOE núm 86, de 2006.04.11) pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

Amiant en aire:*
• Quantificació de fibres d'amiant
• Identificació i transmissió

Amiant en materials:
• Identificació de fibres d'amiant per microscòpia òptica de polarització i dispersió.
• Identificació de fibres d'amiant per microscòpia electrònica de transmissió.

Altres Serveis:
• Inspecció i diagnòstic d'amiant en edificis, instal.lacions, vaixells i terres.

* Assaigs acreditats per Norma ISO/IEC 17025