Físicoquímiques

Cromatografia de gasos:
- Ionització a la flama (FID).
- Captura d’electrons (ECD).
- Nitrogen-Fòsfor (NPD).
- Espectrometria de Masses (MS).
- Espai inicial (Head Space).

Cromatografia líquida (HPLC):
- Ultraviolada.
- Fluorescència.
- Índex de refracció.

Electroforesis capilar:
- Ultraviolada- visible.

Espectrofotometria d’infrarojos:
- Transformada de Fourier (FT).
- Reflexió interna múltiple (ATR).
- Biblioteca d’espectres.

Espectrofotometria d’absorció molecular (UV-VIS).
Espectrofotometria d’absorció atòmica (AAS):
- Flama.
- Generador d’hidrurs / Vapor fred.
- Cambra de grafit.

Espectrometria de masses amb plasma acoblat inductivament  (ICP-MS).
Analitzador TOC (Carboni Orgànic Total).
Potenciometría - Electrometría:
- pH.
- Conductivitat.
- Elèctrode selectius d’ions.

ELISA: Reacció antigen - anticòs.
Equips de medició directa:
- Monitor qualitat aire.
- Monitor ozó.
- Monitor aerosols.
- Monitor estrès tèrmic.
- Sonòmetre.
- Termoanemòmetre.
- Luxòmetre.
- Comptador de partícules. 
- Mostrejador personal.