Inmunologia

Determinació de Anticossos enfront la ràbia en gossos, gats i hurons

En els últims anys ha augmentat considerablement la mobilitat geogràfica i això condueix a que molts propietaris de mascotes viatgin amb ells.

El moviment dels animals de companyia està subjecte a normes zoosanitàries per a evitar l'extensió de malalties transmissibles a l'home o a altres animals. Cada país destinatari estableix determinades condicions* que els animals han de reunir per a poder ingressar en el país de destí.

La majoria exigeixen la identificació de l'animal mitjançant tatuatge clarament llegible o microxip, possessió de passaport o certificat signat per un veterinari oficial o autoritzat i, en molts casos, un informe que certifiqui el nivell de Ac enfront la ràbia.

Echevarne Veterinaria ofereix la determinació de Anticossos enfront la ràbia i el certificat necessari.


* Aquestes condicions poden consultar-se a les ambaixades de cada país.

Nota. És necessari complimentar el formato específic de sol·licitud Ac Ràbia amb totes les dades de l'animal i enviar-lo al Laboratori amb la mostra etiquetada i la fulla de sol·licitud genèrica.