Microbiologia

L'activitat principal de la Unitat de Microbiologia és el diagnòstic de malalties infeccioses mitjançant la demostració de l'agent causant d'aquestes infeccions en les mostres biològiques recollides en el pacient.

En el cultiu e identificació del germen i en la selecció dels antibiòtics a testar es té en compte l'espècie animal estudiada per tal d'obtenir el tractament antibiòtic més adequat i el major èxit terapèutic.

Tècniques microscòpiques, per tinció o visualització directa, permeten un diagnòstic ràpid del procés.

En l'àmbit d'actuació d'aquesta Unitat s'inclou l'estudi parasitològic de mostres com sang, excrements, exsudats, etc. amb tècniques específiques per a cada espècie parasitària.

D'altra banda, aquesta Unitat col.labora en la realització d'estudis dissenyats per determinar la flora bacteriana existent en mostres biològiques concretes.

Tècniques analítiques
• Cultius
• Sistema automàtic hemocultius
• Sistema automàtic ID + ATB
• Sistema automàtic micobacteris
• Microscòpia òptica
• Sediment d'orina
• Cultiu selectius

Camps d'actuació
• Bacteriologia
• Micobacteris
• Micologia
• Parasitologia