Medi Ambient

Aigües potables

 • Determinació potabilitat d'aigües segons RD 140/2003 sobre qualitat de l'aigua de consum humà


Aigües de piscina segons normativa de les diferents CCAA

 • Control fisicoquímic
 • Control microbiològic


Aigües residuals

 • DQO, DBO5, MES, pH, nitrogen total, fòsfor, conductivitat / sals solubles, metalls, anions, olis i greixos, AOX, detergents, compostos orgànics volàtils i hidrocarburs, Microtox (matèries inhibidores)


Control d'aigües depurades. Determinacions indicades en el RD 1620/2007 sobre la reutilització de les aigües depurades

Aigües de reg

 • pH
 • Conductivitat
 • Cations
 • Anions
 • Metalls
 • Sòlids en suspensió
 • Matèria orgànica


Identificació d'algues, nematodes, protozous i paràsits

Torres de refrigeració

 • Control físic-químic en aigües
 • Legionella spp i Legionella pneumofila segons RD 865/2003
 • Legionella spp i Legionella pneumofila mitjançant PCR


Higiene en sorres

Llots de depuradores


Sòls contaminats

 • Qualitat ambiental a l'interior dels edificis
 • Contaminants químics
 • Contaminants físics
 • Contaminants biològics
 • UNE 100012